KONTAKT:

Mgr. Lenka Heřmánková

Advokátská kancelária
Košická 56
821 08 Bratislava

Tel: +421 2 32 161 050

Odpovede na otázky, ktoré nám často dlžníci kladú

Akým spôsobom môžem dlžnú čiastku uhradiť?

Splácať môžete zloženkou, vkladom na účet, bankovým prevodom. Ak potrebujete viac informácií, volajte medzi 8:00 - 17:00 hod na telefón 2 32 161 050.

Kam sa obrátiť so žiadosťou o splátkový kalendár?

V prípade, že nemôžete svoju pohľadávku uhradiť naraz, čo najskôr nás kontaktujte na telefónnom čísle
2 32 161 050 alebo vyplňte Kontaktní formulář zde. Pre rýchlejšiu komunikáciu si pripravte názov spoločnosti, ktorej dlhujete, rodné číslo, u podnikateľov IČO.

Ako dlho môžem maximálne splácať?

Pre stanovenie optimálnej doby splácania nás kontaktujte na telefónnom čísle 2 32 161 050. Tu s našim zodpovedným pracovníkom prekonzultujete možnosti ohľadom splátok.

Ako zistím aktuálnu výšku dlžnej sumy?

Aktuálnu výšku dlžnej sumy zistíte na telefónnom čísle 2 32 161 050. Pre rýchlejšiu komunikáciu si pripravte názov spoločnosti, ktorej dlhujete, rodné číslo, u podnikateľov IČO.

Čo sa stane, keď dlh neuhradím?

Ak nezaplatíte dlh v stanovenom termíne, sme nútení pristúpiť k vymáhaniu dlhu prostredníctvom súdu a po rozhodnutí súdu tiež k exekučnému vymáhaniu. Oba procesy navyšujú dlžnú sumu. Dlh sa tiež stále navyšuje o úroky z omeškania.

Prečo bola pohľadávka odovzdaná advokátskej kancelárii?

Dlžníci nie sú ochotní riešiť po dlhšiu dobu svoje dlhy s veriteľom. Veriteľ je teda nútený vyhľadať pomoc advokáta, ktorý už potom má celú vec vo svojej správe. Ak ste boli predvolaní našou advokátskou kanceláriou výzvou na zaplatenie dlhu, už sa neobracajte na spoločnosť, ktorej dlhujete, ale celú vec riešte čo najrýchlejšie s našou advokátskou kanceláriou.

Prečo došlo k navýšeniu pohľadávky?

K navýšeniu pohľadávky dochádza vďaka neustále bežiacemu úroku z omeškania. Ďalej pohľadávku navyšujú náklady na súdne a exekučné vymáhanie.

Prečo mám platiť trovy súdneho konania?

Pretože ste Váš dlh neuhradili včas, bol veriteľ nútený pohľadávku, prostredníctvom našej spolupracujúcej advokátskej kancelárie, zažalovať. Vy ste potom na základe rozhodnutia súdu povinný uhradiť všetky súdne trovy - súdny poplatok (6% zo žalovanej sumy, minimálne však 16,50 Eur). Ďalej ste potom povinný zaplatiť odmenu advokáta. Tá je stanovená právnym predpisom (vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z.z, o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb) a z časti závisí na dlžnej čiastke. Ďalej potom zaplatíte daň z pridanej hodnoty vo výške 20% a ďalšie náklady ako napr. cestovné.

Kde môžem obdržať doklad o bezdlžnosti?

Doklad o bezdlžnosti vystavíme na meno dlžníka na základe Vašej žiadosti. Žiadosť pošlite najlepšie emailom na adresu recepce@creditone.cz, uveďte základné identifikačné údaje (meno, adresa, variabilný symbol) a tiež, či doklad chcete zaslať poštou alebo emailom.

Kde si môžem vyzdvihnúť zaplatenú zmenku?

Zaplatenú zmenku si môžete vyzdvihnúť osobne v našej spoločnosti. Vždy je nutné dohodnúť si túto návštevu dopredu na telefónnom čísle 2 32 161 050.

Čo je ČTÚ?

Jedná sa o Český telekomunikačný úrad, ktorý reguluje trh elektronických komunikácií a poštových služieb. Bol zriadený zákonom č. 127/2005 Sb., 1. mája 2005 ako ústredný správny úrad. (viac na www.ctu.cz ). Podľa tohto zákona ČTÚ tiež rozhoduje účastnícke spory o peňažné plnenie = spory medzi telekomunikačnými operátormi a ich neplatiacimi zákazníkmi. Rozhodnutie ČTÚ v týchto sporoch má rovnakú váhu ako rozhodnutie súdu a na jeho základe ide nariadiť exekúciu.

Manžel / manželka dlhuje, prečo je pohľadávka vymáhaná po mne?

Záväzky vzniknuté za trvania manželstva spadajú do spoločného majetku manželov. A z tohto spoločného môžu byť tiež uspokojené.

Pohľadávku považujem za neoprávnenú, čo mám robiť?

Spojte sa s nami čo najrýchlejšie na telefónnom čísle 2 32 161 050, kde celú vec vyriešite s našim zodpovedným pracovníkom.

Ako mi pomôžu spoločnosti sľubujúce oddlženie alebo správu dlhu?

Najlepším spôsobom celkového oddlženia je postupné splácanie dlhu a dohodnutie si splátok
s veriteľmi.


Existuje tu tiež inštitút oddlženia, ktorý však nie je univerzálnym liekom, ako sa ľahko zbaviť dlhov. Tento inštitút sa tiež nedá použiť pre každého. Je nutné splniť viacero zákonných podmienok a navyše je to dlhodobý proces. Preto je dôležité, dobre si tento krok na zbavenie sa dlhov rozmyslieť.

Rozhodne sa o pomoc s odstránením dlhu neobracajte na žiadnej „firmy z internetu“, iba
na štátom uznaného a legálne zaregistrovaného konkurzného správcu či advokáta, prípadne centrá právnej pomoci.